ساعت کار اداره کل مهاجرت

ساعت کار اداره کل مهاجرت

دوشنبه - سه شنبه - چهار شنبه - پنج شنبه - جمعه 09:00-18:00 شنبه – یک شنبه تعطیل می باشد.