مدارک مورد نیاز برای دریافت اجازه اقامت در ثبت نام برای اولین بار

مدارک مورد نیاز برای دریافت اجازه اقامت در ثبت نام برای اولین بار

https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/IstenenBelgeler/IlkBasvuruIstenenBelgeDownload