درشهر استانبول، تاریخ ملاقات جهت اجازه اقامت

درشهر استانبول، تاریخ ملاقات جهت اجازه اقامت

در استانبول، تاریخ های ملاقات تنها به صورتی اتوماتیک ارائه می گردد.